CẢNH GIÁC VÀ PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI “MUỐN ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG PHẢI XÓA BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP” In trang
05/04/2022 10:01 SA

Kể từ khi ra đời và trong suốt tiến trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta; dưới sự lãnh đạo của Đảng “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”. Chính vì những thành quả lớn lao vẻ vang ấy đã làm cho các thế lực thù địch, phản động điên cuồng chống phá, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng hình thức “nhai lại” điệp khúc “Muốn đất nước hùng cường phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp”.

 Thực tế những năm qua cho thấy, như một thông lệ mỗi khi đất nước có những sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ngày thành lập Đảng, ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày thành lập nước… lại là dịp để các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị, luôn tìm mọi cách chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, bằng các chiêu trò khác nhau như: Xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi phi chính trị lực lượng vũ trang, chống phá quá trình đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, thông tin sai trái hình ảnh đất nước, cố tình bịa đặt, vu cáo, bội nhọ, hạ thấp uy tín một số đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đây là những nội dung đòi hỏi mỗi chúng ta phải nhận diện một cách chính xác, toàn diện từ đó đấu tranh làm vô hiệu hóa thủ đoạn chống phá này nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi vì, lịch sử đã chứng minh rằng kể từ mùa xuân Canh Ngọ năm 1930, ngay từ khi mới ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín, nghị lực, trí tuệ của mình; luôn khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Mục tiêu đó ngày càng được bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn qua mỗi kỳ Đại hội. Chín mươi hai năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù trải qua muôn vàn cam go thử thách, thậm chí có lúc rơi vào tình thế ngàn cân treo trên sợi tóc (tháng 12 năm 1946, những năm chống đại dịch Covid-19) thế nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh,  dân tộc ta đã giành được những thắng lợi to lớn, vinh quang đem lại những kỳ tích của thế kỷ XX. Thế mà các thế lực thù địch vẫn cố tình  “nhắm mắt giả mù”,  “bịt tai giả điếc”, rắp tâm âm mưu  “diễn biến hòa bình” chống phá chủ trương đường lối của Đảng, phá hoại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tìm kiếm, “bới móc” một số hiện tượng tiêu cực trong xã hội về tham nhũng, lãng phí; những biến đổi của khí hậu về lũ lụt, hạn hán; sự suy thoái, sự thiếu nêu gương của một số cán bộ, đảng viên… để cắt dán, gán ghép đưa lên các trang mạng xã hội; với những lời lẽ lộng ngôn, sống sượng, vô căn cứ: “độc Đảng là độc quyền, không có dân chủ”, “ việc xử lý một số cán bộ cao cấp là sự thanh trừng trong Đảng” hoặc “xảy ra thiên tai, bão lũ là do vai trò lãnh đạo của Đảng và Chính phủ”. Một trong những âm mưu nguy hiểm ấy chính là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục đích xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực chất là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Song dù có xảo quyệt đến đâu đi nữa chúng không thể nào làm lu mờ được những trang sử hào hùng  với những chiến công hiển hách trong chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng. Đó là mùa xuân Ất Dậu năm 1945, khi mới 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo toàn dân đứng lên làm cuộc cách mạng Tháng tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nám Á; chấm dứt đêm trường nô lệ, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Tiếp đó, hai mươi bốn tuổi, vào năm Giáp Ngọ 1954, Đảng lãnh đạo quân và dân đánh thắng thực dân Pháp làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Và vào mùa xuân Ất Mão năm 1975, dân tộc ta tiếp tục đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất nước “ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế lỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

 Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau chiến tranh, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bằng tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, đất nước ta đã đạt được những thành tự to lớn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng-an ninh; với những kỳ tích tưởng rằng không bao giờ có được “Hơn 30 năm đổi mới là giai đoạn lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để; là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn Dân vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. Đặc biệt, trong  những năm gần đây, đại dịch Covid-19 đã hoành hành, tàn phá khốc liệt trên phạm vi toàn cầu, cướp đi hàng triệu sinh mạng con người, gây thiệt hại vô cùng to lớn về vật chất cho đời sống xã hội loài người; thiên tai lũ lụt tàn phá nặng nề về người và của chưa từng có trong lịch sử ở khu vực miền Trung vào những tháng cuối năm 2020. Thế nhưng bằng bản lĩnh và trí tuệ, bằng sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình theo truyền thống  của dân tộc yêu nước, đoàn kết thương người như thể thương thân “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”; bằng tính ưu việt của chế độ XHCN, lấy con người làm trung tâm, làm động lực phát triển; lấy tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết; dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta được bạn bè quốc tế đánh giá là hoàn thành xuất sắc hai nhiệm là phát triển kinh tế - xã hội và cơ bản thành công việc phòng, chống dịch covid-19, làm cho cả thế giới, nhất là nước Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, phải ngưỡng mộ, khâm phục.

Chín mươi hai mùa xuân, thời gian quá ngắn ngủi so với chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc nhưng “pho sử vàng” chín mươi hai năm ấy đã khẳng định, đúc kết một chân lý “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng tin tưởng rằng, dưới ánh sáng của Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với những quốc sách đáp ứng sự kỳ vọng của tuyệt đại đa số nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở  kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam  tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trí sáng tạo của con người Việt Nam, dân tộc ta sẽ “sánh vai với các cường quốc năm châu” trên con đường hội nhập và phát triển. Bởi vì, trên thế khắp thế giới này, không một dân tộc, một quốc gia nào, lại có sự gắn bó máu thịt keo sơn giữa Đảng và Nhân dân như ở dân tộc Việt Nam, mà người dân thường gọi Đảng Cộng sản bằng những từ hết sức gần gũi thân thương “Đảng ta, Đảng của mình”, giống như nhà thơ Tố Hữu đã viết  rằng: “Đảng ở đâu cây nở thêm hoa/ Lúa thêm hạt mái nhà thêm ấm khói”. Chính vì thế, vô luận trong mọi hoàn cảnh nào, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể thiếu được, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và đã được ghi nhận trong Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Đảng cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất mà không một ai, bất cứ ai, thế lực nào, dù có những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến mấy cũng không thể phủ nhận, bác bỏ được. Càng tự hào về Đảng, mỗi chúng ta không ngừng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương (khóa XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những luận cứ sắc bén, khoa học, là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”.

Phạm Thành Đồng

Lượt xem: 248
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000288695
  • Đang online: 15
  • Trong tuần: 2.086
  • Trong tháng: 450
  • Trong năm: 185.313