Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023 Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023
Huyện Di Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh In trang
21/02/2023 07:22 CH

Vào sáng ngày 21/02/2023, Huyện ủy Di Linh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI” cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị huyện và kết nối với điểm cầu của 19 xã, thị trấn do đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện truyền đạt nội dung. Hội nghị có 814 đồng chí tham dự.

Điểm cầu Trung tâm Hội nghị huyện

Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị huyện có 187 đồng chí gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV; Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, Trưởng, Phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện. Tại điểm cầu 19 xã, thị trấn có 627 đồng chí tham dự gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn.

Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng truyền đạt Chuyên đề năm 2023

Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hoạt động thường xuyên, được tổ chức hàng năm nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2023 với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 đã góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; đồng thời cụ thể hoá các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Từ đó tạo nên quyết tâm, động lực đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 14/12/2022 của Huyện ủy và Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023.

Sau Hội nghị này, Huyện ủy tiếp tục tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 cho các bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc huyện vào ngày 23/02/2023. Đồng thời quán triệt đến mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai bản đăng ký Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

                                                      Thùy Vân

Lượt xem: 71
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000358321
  • Đang online: 32
  • Trong tuần: 4.795
  • Trong tháng: 18.335
  • Trong năm: 48.666